Laundry

Ֆիլտրեր

Ապրելակերպ

Փակել

Տեղադրում

Փակել

Էներգետիկա դասարան

Փակել

Գույն

Փակել

Լվացքի կարողություն

Փակել

Պտտման արագություն

Փակել

Խմբագրություն

Փակել
Հոդվածներ
PremiumCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
PremiumCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
PremiumCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
Free standing washing machine with 15 washing programs
HomeCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
HomeCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
9kg Free Standing washing machine with inverter motor
8kg Free-standing Washing Machine with Woolmark certification
8kg Free-standing Washing Machine with Woolmark certification
Free standing Washing Machine with 15 programs and 8kg washing capacity
Free standing Washing Machine with 7 kg of washing capacity and 15 washing programs
Free standing Washing Machine Washing capacity: 6 kg 15 washing programs
Built-In Washing Machine with 15 washing programs
Built-In Washing Machine with 15 washing programs
Built-In Washing Machine with 15 washing programs
PremiumCare Series Free Standing Washer Dryer with 15 washing programs
Free standing Washer Dryer with 22 programs, 10kg washing capacity and 7kg drying capacity
Free standing Washer Dryer with 22 programs, 10kg washing capacity and 7kg drying capacity
Free standing Washer Dryer with 15 programs, 8kg washing capacity and 5kg drying capacity
Free-standing washer dryer 9kg capacity
Washer dryer integrable 8kg capacity and 5kg drying system handwashable energy classification
Washer dryer integrable 8kg capacity and 5kg drying system handwashable energy classification
ExpertCare Series Dryer with 15 drying programs and 8kg capacity
ExpertCare Series Dryer with 15 drying programs and 8kg capacity
Free-stranding dryer A+++ condensate heat pump with capacity of 8 kg
8kg Electronic Condensate Dryer with 4 intensity levels
Встраиваемая стиральная машина с программой «Лёгкая...
Встраиваемая стиральная машина . Класс...

Teka Washers and Dryers Teka pampering all your clothes


Protects each one of your clothes in everytime washing with our wide range of dryers and washing machines, perfectly adapted to all your clothes thanks to its different and innovative programs for care of your clothing, with greater energy efficiency, while reduce power consumption in each wash and protect the environment.

Easy to install and with more capacity


Perfect for washing large size clothes like carpets and curtains.

Laundry SPA


You can find the new range Spa, designed for the most delicate garments, with WoolMark certificate, which gives you the best results for woolens, keeping extra softness, wash after wash.
Համեմատել
Համեմատել
Դուք սպառեցիք համեմատվող արտադրանքի սահմանները
Indicate in which country or region you are to see specific content.