Washers

Ֆիլտրեր

Ապրելակերպ

Փակել

Տեղադրում

Փակել

Էներգետիկա դասարան

Փակել

Գույն

Փակել

Լվացքի կարողություն

Փակել

Պտտման արագություն

Փակել

Խմբագրություն

Փակել
Հոդվածներ
PremiumCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
PremiumCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
PremiumCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
ExpertCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
Free standing washing machine with 15 washing programs
HomeCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
HomeCare Series Free Standing Washing Machine with 15 washing programs
9kg Free Standing washing machine with inverter motor
8kg Free-standing Washing Machine with Woolmark certification
8kg Free-standing Washing Machine with Woolmark certification
Free standing Washing Machine with 15 programs and 8kg washing capacity
Free standing Washing Machine with 7 kg of washing capacity and 15 washing programs
Free standing Washing Machine Washing capacity: 6 kg 15 washing programs
Built-In Washing Machine with 15 washing programs
Built-In Washing Machine with 15 washing programs
Built-In Washing Machine with 15 washing programs

Types of washers available on the Teka website


Teka’s new range of washing machines has been designed with care for your clothes and the environment in mind. When you buy a Teka washing machine, you will enjoy the latest cutting-edge technology such as the MyCycle system, which memorises your favourite programmes on the control panel so that doing laundry is easier than ever before. The new generation of inverter motors generates less vibrations and produces less noise as well as improving the durability of the appliances.

Built-in washers


On the Teka website, you can find 8-kg and 9-kg built-in washing machines so that your appliance becomes invisible when its door is closed. What’s more, inverter motors ensure that built-in washing machines are extremely quiet appliances so that you can put on a load at night and make savings on your electricity bills without seeing your sleep affected.

Free standing washers


The most advanced models of Teka’s freestanding washing machine range boast T-Inverter motors, which offer greater durability and efficiency while reducing noise to a minimum – just 50 decibels. When you buy a freestanding washing machine, you will enjoy 15 different washing programmes. You’ll therefore only need to choose the one which best suits the moment, from a super quick 12-minute programme to anti-allergen programmes and specific programmes according to stain types such as oil and coffee stains.

What is the maximum capacity of a washers?


At Teka, we offer different models with different load capacities, from 6-kg-capacity models to 9-kg models so that you can buy the washing machine which best suits your needs.

What is a SoftCare drum?


Teka’s SoftCare drum, which features silicone blades, is designed to reduce water resistance. This technology guarantees maximum care for your clothes wash after wash.

What is a T-Inverter motor?


Teka’s most advanced washing machine models boast the latest cutting-edge technology. T-Inverter motors, which are more robust, efficient and quieter than ever before – with noise levels of just 50 decibels.
Համեմատել
Համեմատել
Դուք սպառեցիք համեմատվող արտադրանքի սահմանները
Indicate in which country or region you are to see specific content.